Algemene Voorwaarden

De factuur/offerte en de bijbehorende algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien deze geen schriftelijk bezwaar heeft geuit binnen de acht dagen na ontvangst ervan. Alle geschillen in verband met het onderwerp van de overeenkomst of in het verband met de algemene voorwaarden zullen worden onderworpen aan de bevoegdheid der rechtbank van Eerste aanleg of de rechtbank van Koophandel.

Art.1: Voor alle werken en leveringen gelden enkel onze algemene offerte- en factuurvoorwaarden, behalve in geval van afwijkende, schriftelijke afspraken.
Art.2: De termijnen voor uitvoering en levering zijn niet bindend en enkel gegeven ten titel van inlichting betreffende onze mogelijkheden.
Art.3: Elektriciteit en water worden gratis ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.
Art.4: Bij moeilijke toegang tot de werf, en in het algemeen in geval van overmacht kan de uitvoering van de werken uitgesteld worden, en dit van rechtswege, zonder dat de opdrachtgever de opdracht kan annuleren of teniet doen of enige schadevergoeding kan vorderen. Dit geldt eveneens wanneer bestelde planten niet kunnen geleverd worden wegens overmacht, zoals oogstmislukking, droogte, overstromingen,…
Art.5: De toegangswegen tot de werf en de veiligheid ervan zullen gedurende de ganse periode der werken verzekerd worden door de opdrachtgever en op zijn risico. Bij gebreke hieraan kan de opdrachtnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, de toegangswegen in orde stellen op risico en op kosten van de opdrachtgever. Bij onvoldoende of geen toegang tot de werf, zullen de nodige kosten in rekening worden gebracht. Bv.: werkuren, transportkosten, …
Art.6: De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen, verkrijgen en aanbrengen van de benodigde vergunningen zoals onder meer kapvergunningen en bouwvergunningen ten behoeve van de uitvoering van door de opdrachtnemer verstrekte adviezen en ontwerpen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De opdrachtgever dient de aanvragen te doen voor het uitvoeren der werken, inlichtingen te nemen over de ligging van ondergrondse kabels, leidingen en/of kunstwerken van welke aard ook. Hij dient de opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen voor het afsluiten van het contract, zo niet is hij alleen verantwoordelijk voor elke schade en/of gevolgen hieruit voortvloeiend.
De opdrachtgever verklaart aan de opdrachtnemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met de stedenbouwkundige voorschriften en hij zal de opdrachtnemer volledig vrijwaren mocht hij aansprakelijk gesteld worden wegens stedenbouwkundige overtredingen.
De opdrachtgever dient alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht doeltreffend te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Alle kabels en leidingen dienen -50 cm dieper te zitten dan het huidig niveau. Bij hoger zitten van deze kabels of leidingen zijn wij niet aansprakelijk voor schade.
Art.7: Werkonderbrekingen door machinebreuk of welke oorzaak ook worden beschouwd als overmacht en kunnen nooit aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
Art.8: Indien voor het aanvatten van de werken of tijdens de uitvoering, een wijziging aangebracht wordt aan bepalingen van de overeenkomst die een prijsverhoging meebrengt, zal deze in rekening gebracht worden bij facturatie. De onderbreking van de werken ingevolge betwisting van de nieuwe prijs kan geen aanleiding geven tot enig verhaal vanwege de opdrachtgever. De uitvoeringstermijnen worden onderbroken tot een prijsakkoord tot stand komt.
Art.9: Bij ondertekening voor akkoord van een offerte die hoger ligt dan €20.000,- exclusief BTW vragen wij voor aanvang van de werken een voorschot van 30% van het totaalbedrag en bij het einde der werken de resterende 70% te betalen. In het kader van aanleg van zwemvijvers vragen we voor aanvang van de werken een voorschot van 30%, bij oplevering van de ruwbouw (vloerplaat en wanden) een tweede voorschot van 20% en na einde der werken de overige 50% te betalen van het totaalbedrag. Deze voorschotten zijn telkens inclusief BTW.
Art.10: Bij gebreke aan volledige en tijdige betaling blijven de geleverde materialen en planten eigendom van de opdrachtnemer. Bij niet betaling heeft laatstgenoemde het recht deze materialen en planten terug te nemen op kosten van de opdrachtgever. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de goede verzorging, bescherming, onderhoud en toezicht van deze materialen en planten vanaf het ogenblik van levering of plaatsing.
Art.11: Bij niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 15 % en een verwijlintrest van 12 % aangerekend. Vanaf de vervaldag van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd, deze intrest word berekend aan de wettelijke rentevoet. Voor ondernemingen betreft dit de rentevoet bepaalt conform de wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Art.12: Betalingen moeten geschieden ten laatste 30 dagen na de factuurdatum.
Art.13: Alle vernoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Art.14: Elke klacht moet ons binnen de 8 dagen na uitvoering van de werken per aangetekend schrijven worden overgemaakt. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de opdrachtnemer niet tot vrijwaring kan gehouden zijn voor verborgen gebreken die niet gekend waren op het ogenblik van de levering of plaatsing.
Art.15: Wij behouden ons het recht de leveringen en de werken stop te zetten indien de opdrachtgever de vervallen facturen niet betaald.
Art.16: In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Mechelen bevoegd.
Art.17: Prijzen zijn gebaseerd op kostprijzen, geldend op het moment van aanbieding. Indien deze kostprijzen door een redelijkerwijs onvoorzienbare prijsstijging van grondstoffen, (hulp)materialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen, e.d. sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te rekenen aan de klant.
Art.18: In onze aanbieding wordt er steeds vanuit gegaan dat eventuele uitgravingen kunnen uitgevoerd worden zonder meer. Indien blijkt dat grondbemaling noodzakelijk is wordt dit steeds in meerprijs doorgerekend aan de opdrachtgever.
Art.19: Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen engageren zich in dat geval om het beding in kwestie in onderling overleg onverwijld te vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijk beding zoveel mogelijk benadert.
Art.20: Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.
Art.21: Onze prijzen zijn opgesteld volgens onze eigen metingen of de metingen die de klant ons bezorgd. De prijzen kunnen worden herrekend en wijzigingen in de hoeveelheden worden ook zo gefactureerd.
Art.22: Onze prijzen gelden voor werven waar een toegankelijkheid van minstens 2,5 meter van toepassing is. Over deze gehele breedte bevinden zich ook geen obstakels zoals bv omheiningen, putdeksels, ... etc.

 

Waarborgen Planten - Art.23: Soortechtheid: deze worden door de opdrachtnemer gewaarborgd. Eventuele schadeloosstelling van verkeerd geleverde soorten kan echter nooit meer bedragen dan het oorspronkelijke aankoopbedrag der geleverde planten.
Art.24: Groeiherneming: niettegenstaande de planten steeds in de beste verkoopsvoorwaarden afgeleverd worden, is het mogelijk dat sommige planten niet hernemen. De oorzaak hiervan is niet steeds gekend, maar kan o.a. Een van de volgende zijn: slechte verzorging, verkeerde bemesting (verbranding), slechte bodem, hevige droogte, strenge vorst op abnormale tijdstippen, het optreden van insectenplagen, ziekten enz. Omdat dit factoren zijn waarop wij geen enkele controle noch invloed kunnen uitoefenen, kunnen wij de hergroei van de planten nooit waarborgen. Planten dewelke na het planten niet hernemen, ofwel hernemen en na enige tijd toch nog afsterven, worden door ons nooit vervangen, noch wordt enige extra korting toegestaan op de prijs van de planten die in vervanging van afgestorven exemplaren verkocht worden. Het risico op uitval, sterfte, abnormale groei, ziekte,… rust op de opdrachtgever vanaf levering.

Eigendomsrecht - Art.25: Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s, films, e.d. blijven het artistieke en intellectuele eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtgever mag de aan hem door de opdrachtnemer verstrekte ontwerpen uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van het werk waarvoor de ontwerpen zijn opgesteld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft de vrijheid de ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie/of publiciteit en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever binnen de 15 dagen na datum van de ondertekening van de onderliggende overeenkomst schriftelijk verzet aantekent. Op geen enkele wijze echter mogen de ontwerpen van de opdrachtnemer door derden gebruikt worden als referentie, publiciteit en of publicatie, noch als leverancier, noch als uitvoerder, noch als aannemer of onderaannemer der uitvoeringswerken, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

GDPR - Art.26: De opdrachtnemer verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, die zij van de afzender, geadresseerde of derden ontvangen, met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, boekhouding, administratie en marketing, en dit met goedkeuring van de afzender. De rechtsgronden hiertoe zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De verstrekker van de informatie draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de GDPR-verordening na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De afzender/geadresseerde bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.